شماره کارت شماره حساب شماره شبا نام بانک
6037691990180358 0100424489003 IR400190000000100424489003 صادرات بهین ارتباطات فراگیر 1