شماره کارت شماره حساب شماره شبا نام بانک
6037691990180358 0100424489003 IR400190000000100424489003 صادرات بهین ارتباطات فراگیر 1
6037691764254991 0100128642004 IR080190000000100128642004 صادرات کیارش قدملی 2
6037997112253928 0302964490002 - ملی کیارش قدملی 3
6219861024290313 8098008805131 - سامان کیارش قدملی 4
6104337865110652 645139913 - ملت کیارش قدملی 5
6221061104778420 0200578180009 - پارسیان کیارش قدملی 6